Tidigare program

Stockolmskretsens föreläsningar hösten 2020

 

Alla föreläsningar kommer vara digitala webbföreläsningar. När du anmäler dig, så kommer du få en inloggningslänk. Det kommer finnas möjlighet för att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Smittskydd

Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 18.00-19.00

Kvällen handlar om smitta, ett högaktuellt ämne.

Anna Hammarin, Smittskyddsjuksköterska, föreläser om smittvägar, hur man kan bryta smittan, åtgärder i förskolan, munskydd och aktuellt om Covid-19.

Anmälan senast den 28 september till omep.stockholm@gmail.com

 

 

Barns relation och tolkning av Barnkonventionen

Torsdag den 19 november 2020 kl. 18.00-19.00.

Margareta Blennow, fd Barnhälsovårdsöverläkare, kommer berätta om projektet: Sätt färg på dina rättigheter – barn tolkar Barnkonventionen i bild.

Erica Altebo Stenmark, förskollärare och Linda Kamph, barnskötare, på Förskolorna Framtidsfolket kommer inspirera med sitt arbete med barnen: BARN – konventionen.

Anmälan senast den 16 november till omep.stockholm@gmail.com

 

 

Vi måste börja med barnen

Torsdagen den 3 december 2020 kl. 18.00-19.00

Denna kväll handlar om att vi alla måste värna om barnen och deras uppväxt – det är där som allting börjar.

Ylva Mårtens, journalist, och Gunilla Niss, leg. Psykolog, kommer lyfta detta viktiga ämne som bygger på boken med samma namn.

Anmälan senast den 30 november till omep.stockholm@gmail.com

Årsmöte VT 2020


När:
23 januari 19.15 – 20.30

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm.

I anslutning till årsmötet föreläser Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare Region Stockholm.

Föreläsningar VT 2020

Torsdag 23 januari
Barns rätt till en jämlik hälsa och vikten av tidiga interventioner
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare Region Stockholm föreläser i anslutning till
Stockholmskretsens årsmöte.
Fritt inträde. Anmälan senast: 16 januari.

Omep firar barnkonventionen 30 år

Välkomna på en temadag
kring Barnkonventionen! Syftet med temadagen är att sprida kunskap om FN:s
barnkonvention, som ska bli lag från 1 januari 2020,
och om barns uppväxtvillkor i Sverige idag.

Tid: torsdagen den 10 oktober, kl. 13.00-15.30 eller 16.00 – 18.30
Plats: Turebergshuset/kommunhuset i Sollentuna, plan 13, bredvid Sollentuna station
Kostnad: 100 kronor


Föreläsningar HT2019

Det händer i hallen

Gunilla Niss är leg. psykolog, föreläsare och författare. Hon
erbjuder utbildning och handledning inom förskola och skola.
Vad är en övergång?


Boken Det händer i hallen handlar om olika övergångar
och hur de kan göras så trygga som möjligt. Det gäller de
dagliga övergångarna mellan hem och förskola, men
även alla de avbrott som måste göras för att påbörja nya
aktiviteter. Hur kan vi underlätta för barnen och
samtidigt skapa både intressanta och tydliga rutiner?

Tid: 12 september 18.00 – 20.00
Plats
ABF - HUSET,
Sveavägen 41

VÄRNA BARNS LEKSTYRKA
Margareta Öhman leg. psykolog, familjeterapeut och
författare. Hon handleder och föreläser för både personal och
föräldrar inom förskola och skola.
Margareta har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma
liv åt den viktiga leken. Värna barns lekstyrka är
Margaretas senaste bok vars innehåll vi får ta del av.
Lekstyrka är ett begrepp som framhåller vikten av att
stärka de förmågor som krävs för att bli och vara
lekande.

Tid: 24 oktober, 18.00 – 20.00
Plats
ABF - HUSET,
Sveavägen 41

Årsmöte VT 2019

Stockholmskretsens årsmöte den 31 januari kl. 19.15 – 20.30
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Föreläsningar VT 2019

Torsdag 31 januari
Vad formar dagens barndom och vilka förväntningar har vi på barnen?
Christina Widström, leg förskollärare och specialpedagog föreläser i anslutning
till Stockholmskretsens årsmöte.


Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm.
Tid: 18.00 - 19.00


Onsdag 20 februari
Läroplanen Lpfö 18 och demokratifostran
Ingrid Engdahl OMEPs Europaordförande introducerar nyheterna i Lpfö 18
och tar exempel om Barnkonventionen, Barnens planet och hållbar utveckling,


Plats: A BF-huset Sveavägen 41 Stockholm.
Tid: 18.00 -20.00

Power Point som användes under seminarium


Tisdag 14 maj
Om stöd och samverkan mellan förskola och hem.
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin i Uppsala.

Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Tid: 18.00 – 20.00


Anmälan till omep.stockholm@gmail.com
Kostnad OMEP-medlemmar 100 kr, övriga 200 kr
Förskolor betalar 600 kronor i medlemsavgift per år samt 100 kronor
per deltagare vid föreläsning/seminarium.

Föreläsningar HT 2018

Måndagen 24 september

Vem gör vad i förskolan? Om undervisning och utbildning i förskolan enligt den nya läroplanen.

Föreläsare: Ingrid Engdahl. OMEPs Europaordförande

 

Plats. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Tid: 18.00 – 20.00

PP från föreläsningen

 

 

Torsdag 11 oktober

OMEP på barnens sida. En historisk tillbakablick från det att OMEP bildades i Prag 1948 och Svenska OMEP idag.

Svenska OMEP idag – OMEPs ordförande Eva Ärlemalm – Hagsér

Historisk tillbakablick – Svenska OMEPs Ulla-Britt Larsson – Stockholmskretsens ordförande Lena Bäckström Skånekretsens ordförande.

OMEP i världen – världsordförande 2008-2013, professor Ingrid Pramling Samuelsson Barnens planet – Svenska OMEP i samarbete med Teskedsorden och Rädda Barnen. OMEP, Barnkonventionen och en hållbar utveckling – OMEPs Europaordförande.

Ingrid Engdahl.

 

Plats. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

OBS. Tid: 17.30 - 20.30

Tisdag 13 november

SOL betydelsen av Skapande, Omsorg och Lek i förskolan.

Föreläsare: Gittel Strassman, bildlärare och ateljerista, verksam i Södertäljes kommunala förskolor.

Sara Folkman, legitimerad lärare från förskola till gymnasiet, fil. Lic i förskoledidaktik och verksam som pedagog i förskolan.

  

Plats. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Tid: 18.00 – 20.00

 

Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Kostnad OMEP-medlemmar 100 kr, övriga 200 kr.

Förskolor betalar 600 kronor i medlemsavgift per år samt 100 kronor per deltagare vid föreläsning/seminarium.

Program Vt 2018

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm Tid: 18.00 – 20.00

 

ONSDAG 7 MARS

Mie Josefson från Stockholms universitet kommer att föreläsa utifrån sin

avhandling Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.

 

Hur kan man förstå omsorgens innebörd i förskolan? Hur kan ett synliggörande av omsorgens innebörder i sin tur skapa vidare för vad det innebär för förskollärare att se och ta ansvar för barnen och barnens liv tiden de vistas i förskolan?

Och omvänt: Hur kan man förstå aspekter av ansvar i relation till förskolans och förskollärares uppdrag i allmänhet och som ett uttryck för omsorgens innebörder i synnerhet?

 

 

ONSDAG 18 APRIL

Vad händer med läroplanen? Hur ser Skolverkets förslag till ny läroplan ut?

Några olika föreläsningar och tolkningar som presenteras som inledning till en

diskussion. Medverkande är bland andra Christian Eidevald, Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér.

Årsmöte Stockholmskretsen

Tid: Torsdag den 26 januari kl. 19.45-21.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning: Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10 i nya numret av OMEP-nytt .

Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com

Föreläsningar hösten 2017

Seminarie: Förskolans läroplan under revidering med Ingrid Engdahl

INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s STOCKHOLMSSKRETS

Plats: ABF - HUSET

Adress: Sveavägen 41

Måndag 25 september, 18.00 -20.00.

Stockholmskretsen av OMEP följer upp vårens seminarium om vad som menas med undervisning och utbildning i förskolan.

Ingrid Engdahl, docent, Stockholms universitet inleder med en presentation av tankarna bakom och det pågående arbetet med att revidera förskolans läroplan. Hur vill du att förskolans läroplan ska utvecklas?

Vilka skrivningar behövs för att åstadkomma omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning i förskolan?

Under seminariet kommer tid avsättas för diskussion. Du kan även följa arbetet och lämna dina synpunkter på Skolverkets hemsida (11-24/9 och 6-19/11).

OBS! Meddela om betalning ska göras mot faktura i samband med anmälan till seminariet. Ange då samtidigt alla nödvändiga faktureringsuppgifter.

Välkommen!

Powerpoint från föreläsningen

Föreläsningar våren 2017

INBJUDAN TILL FÖRELÄSNINGAR OCH DEBATT VÅREN 2017

ARRANGERADE AV OMEP:S STOCKHOLMSKRETS
PLATS: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM
Torsdag 26 januari kl. 17:30 - 19:00


Föreläsning med Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education and Sustainable Development

Är stora barngrupper förskolans största problem? Med utgångspunkt i ett forskningsprojekt, tillsammans med Pia Williams och Sonja Sheridan, har vi studerat olika barngrupper i praktiken och fått svar på en enkät från 698 förskollärare om olika frågor som berör barngruppens storlek och dagens situation i praktiken. Resultatet från denna studie och några andra nya projekt kommer att presenteras och diskuteras. Efter föreläsningen finns utrymme för frågor (19.00 - 19.15)

OBS! Anmälan till denna föreläsning görs senast 16 januari!

Föreläsning och debatt! Undervisning i förskolan

ARRANGERADE AV OMEP:S STOCKHOLMSKRETS
PLATS: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM
Måndag 24 april kl. 18.00-20.00

Föreläsning med Katinka Leo, Gittel Strassman, Christian Eidevald, Ingrid Engdahl


Undervisningsbegreppet infördes i förskolan i och med den nya Skollagen. Professionen uppvisar blandade reaktioner inför begreppet, som av vissa betraktas som alltför skolinriktat, medan andra valt att markera förskolans särart genom att tala om förskolepedagogisk undervisning, där flera olika teoretiska och filosofiska definitioner på lärande och kunskap ger olika innebörder. Skolinspektionens lyfter i en kvalitetsgranskning (2016) Förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar att personalen inte alltid skiljer på begreppen undervisning och lärande.


Vad betyder ”undervisning i förskola” för dig?
Hur ser du på relationen mellan undervisning och lek?
Hur vill du beskriva skillnaden mellan ”undervisning” och ”lärande

Skolinspektionens (2016) lyfter fram en otydlighet om hur undervisning ska uppfattas och bedrivas i förskolan samt även att personalen inte alltid skiljer på begreppen undervisning och lärande. Undervisningsbegreppet infördes i förskolan som en konsekvens av Skollagen. Professionen uppvisar blandade reaktioner inför begreppet, som alltför skolinriktat eller genom att tala om behovet av att precisera vad förskolepedagogisk undervisning innebär.


Var står du i dessa frågor?

Power Point från föreläsningen

Program hösten 2016

Föreläsning med Vivi Havia

INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s STOCKHOLMSSKRETS
FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2016
Plats: ABF - HUSET,
Adress: Sveavägen 4
Måndagen 15 februari 18.00 – 20.00

Normkritiska perspektiv och normkritiska processer Vivi Havia, arbetar i Södertälje kommun med att stödja och utveckla arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i kommunens förskolor och skolor. Utifrån ett normkritiskt perspektiv genomför hon utbildningar samt initierar och driver projekt i kommunens verksamheter. Vivi Havia har tidigare ansvarat för och arbetat i projekt initierade av bl.a. BRIS, Rädda Barnen och Ersta Sköndal högskola. Kaffe/the med bulle ingår i priset och serveras i pausen på förmiddagen. På eftermiddagen bjuds på frukt. Lunch bekostas själv, närmaste restaurang finns i ABF husets gatuplan. Samarbete i förskolan – för barnens skull Gunilla Niss, är psykolog med lång erfarenhet som förskole- och skolpsykolog. Hennes senaste bok
tillsammans med Anna-Karin Söderström, ligger till grund för dagens föreläsning. ”Barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan. Förskolan och dess personal har på så vis en avgörande betydelse för barnens utveckling. Det är viktigt att pedagoger och föräldrar hittar ett sätt att samarbeta så att barnen tydligt känner att de respekterar och förstår varandra. Ett positivt samarbete mellan pedagoger och föräldrar är helt enkelt en förutsättning för att barnet
ska trivas, utvecklas och lära i förskolan.

Föreläsning med barnläkaren Lars H Gustafsson

INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s STOCKHOLMSSKRETS
FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2016
Plats: ABF - HUSET,
Adress: Sveavägen 4
Måndagen 15 februari 18.00 – 20.00

Relationsrevolutionen – om mötet mellan barn och vuxna Barnläkare Lars H Gustafsson, kommer och talar om sin
senaste bok. ”I Relationsrevolutionen står själva mötet mellan barn och vuxen i centrum. Hur ser vi egentligen på barn? Och hur ser barnen på oss? Hur möts vi och hur påverkar vi varandra? Hur mycket skydd och lotsning behöver ett barn och hur stort inflytande är rimligt?"

Föreläsning med Elisabeth Mattizon

INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s STOCKHOLMSSKRETS
FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2016
Plats: ABF - HUSET,
Adress: Sveavägen 4
Tisdagen 26 januari 18.00 – 20.00


Elisabet Mattizon Armgard, verksamhetsansvarig för Abrahams Barn på Sigtunastiftelsen kommer och berättar om hur organisationen arbetar och tankar man har om den aktuella flyktingsituationen. Abrahams barn är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar utifrån barnkonventionen med  konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier.

Anmälan till alla föreläsningar:  omep.stockholm@gmail.com


Program hösten 2015

7 oktober: Barn som inte leker. Föreläsare: Ylva Andersson. ABF-huset. Sveavägen 41, 18.00-20.00.

18 november: Hållbar utveckling i praktiken – OMEP:s verktyg kring ESD.Föreläsare: Eva Ärlemalm – Hagsér. ABF-huset. Sveavägen 41, 18.00-20.00.

Anmälan till alla föreläsningar skickas till: 

omep.stockholm@gmail.com  eller skicka ett brev till

Maria Edlund, Lakegatan 3, 13341 SALTSJÖBADEN

Ange namn, e-postadress eller telefon så vi kan nå dig om det blir fullbokat.  

Svenska OMEP samarbeter med IPA – Lekfrämjandet, bland annat genom att sprida kunskap om deras aktiviteter i samband med årets lekvecka, v. 36:

28 augusti: En lekkurs inför lekens vecka. Tid: 28 aug 9.30-16.00. Kursen kostar 300: - för medlemmar i Lekfrämjandet och 500:- för icke medlemmar. I kursen ingår lunch och fm och em kaffe. Kursen hålls i Rålambshovsparken. Anmälan till Barbro Samuelsson: barbro@ipa-sweden.org.

2 september: Lekens Dag, i Rålambshovs Parklek, även kallad Rålis, på Kungsholmen i Stockholm, kl. 14.

Program hösten 2014

Tema Barn och språk.

Programmet inleds med en avstamp i Barnkonventionen och följs därefter av fokus på arbetet med barn och språk ur flera olika aspekter. Alla tre kvällarna bygger på inledningar samt diskussioner med och bland deltagarna.

Tid och plats för alla föreläsningar:   17.30 - 19.30 i ABF - HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: 100 kr/medlem och 200 kr/icke medlem 
Anmälan till alla föreläsningar skickas till: 

omep.stockholm@gmail.com  eller skicka ett brev till

Maria Edlund, Lakegatan 3, 13341 SALTSJÖBADEN

Ange namn, e-postadress eller telefon så vi kan nå dig om det blir fullbokat.  

VÄLKOMNA!

30 SEPTEMBER INSTÄLLT PGA FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

Barnkonventionen 25 år - 30 september

Vi uppmärksammar Barnkonventionen och diskuterar vad förskolor och skolor kan göra i samband med 25-årsjubiléet.

Ewa Hollén, barnombudsman i Botkyrka, berättar om hennes arbete för barn i en kommun och ger förslag på vad förskolan kan göra.

Emma Ericsson och Karin Hallén Sehlin, berättar om sitt arbete vid Barnombudsmannen i Uppsala. BOiU är en ideell förening som arbetar med att förverkliga FN:s barnkonvention. Arbetet sker med barn, unga, vårdnadshavare, politiker och tjänstemän samt personal inom verksamheter som berör eller möter barn.

Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP, berättar om hur barnkonventionen arbetades fram och hur arbetet sker idag.

Språkutvecklingsplan ett stöd i arbetet med barnens språk - 29 oktober

Bibbi Tjernlund Ersson tidigare utvecklingsledare i Järfälla kommun berättar och visar med konkreta exempel från verksamheten om tillkomsten av en språkutvecklingsplan i Järfällas kommunala förskolor. Planen är ett uppskattat redskap för personalen att arbeta målinriktat med barnens språkutveckling.

Flera språk i förskolan - Teori och praktik - 18 november

Polly Björk-Willén, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

"Flera språk i förskolan" är ett stödmaterial från Skolverket för förskolepersonals arbete med barn som talar flera språk. Föreläsningen kommer att utgå från boken och även relatera till Pollys egen forskning om barns språkanvändning. Det handlar bland annat om centrala begrepp, föreställningar om flerspråkighet, flerspråkig utveckling, lek med flera språk och föräldrasamverkan.

Årsmöte i Stockholmskretsen av Svenska OMEP - 28 januari

Årsmötet inleds med att Stina Lannerö från Förskolorna Framtidsfolket berättar om ”Giraffprojektet” och följs sedan av årsmötespunkterna.

Program för våren 2014 

Först ut onsdagen den 15 januari är "Ekolek" Julia Brukroken

från förskolorna "Vi som växer" berättar om förskolornas arbete med återvinningsmaterial
OMEP Stockholmskretsen har efter denna programpunkt sitt årsmöte.
Hela programmet pågår mellan klockan 18.30-19.30
Plats annonseras på informationstavlan i ABF-huset den 15 januari.

Nästa programpunkt är torsdagen den 13 februari "Nuets didaktik"

Agneta Jonsson från Kristianstads högskola som berättar om sina studier av förskolegrupper med barn i 1-3 år med fokus på innebörder av läroplanenssträvansmål.
Palmesalen OBS: Klockan 17.30-19.30

Sist ut - Inspiration ges onsdagen den 9 april om "ODLINGSPROJEKT I STADSMILJÖ"

Pedagoger från förskolan Örnen och förskolan Ugglan i Alby föreläser och inspirerar om sitt arbete med odlingsprojekt i stadsmiljö som en del i ett långsiktigt projekt om hållbar utveckling.
Ø Beskowsalen OBS: Klockan 17.30-19.30
 
Program hösten 2013 KLICKA HÄR

16/9 Lärande för hållbarhet i förskolan: lärandets vad och hur

Eva Ärlemalm-Hagsér, Universitetsadjunkt 

16/10 Två föreläsningar: - Att göra måltid och - Musicking

Ulrika Munck-Sundman och Maria Wassrin, förskollärare och doktorander 
11/11 Fysikaliska fenomen i förskolan – vad kan det vara?

Jonna Larsson, förskollärare och doktorand
Tid:      Klockan 18.30 – 20.30
Plats:   ABF - HUSET, Sveavägen 41
 
Program våren 2013

Årsmöte i Stockholmskretsen av Svenska OMEP

hålls tisdagen den 29 januari 2013 kl. 18.30 i ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Varmt välkomna!
Hälsar Eva Ärlemalm Hagser, ordf. OMEP Stockholmskretsen
  
 

Utvecklingssamtal med förbestämd mall eller individuellt anpassat föräldrasamtal? Paneldiskussion ledd av Ingrid Engdahl 

  
26 mars

Språklek på dator i förskolan

Arne Trageton, lärarutbildare och forskare,
  
25 april
Pedagogisk dokumentation som individuell bedömning?
Lotta Bjervås, fil.dr.
 
16 maj

Förskollärares motstridiga och motsägelsefulla idéer och värderingar blir varandras komplement?

Ingrid Granbom , fil.dr.   
 

Program hösten 2012

VISUELLA KUNSKAPSFORMER OCH DE SMÅ STEGENS PEDAGOGIK –

om bild, dokumentation och skapande

Föreläsare: ULLA LIND, LEKTOR. Institutionen för Bildpedagogik. Konstfack
Betydelsen av bildskapande inom förskolan har över tid genomgått många förändringar. Idag ses bild och skapande som en viktig motor för förskolebarnets utveckling och därmed utvecklingen av förskolans verksamhet som pedagogisk miljö. Med olika exempel visas och diskuteras hur pedagoger med hjälp av pedagogiks dokumentation bidragit med erfarenheter som synliggör den pedagogiska miljön och barnen i deras bildskapande, undersökningar och kunskapsprocesser.
Föreläsningen bygger på Linds doktorsavhandling från 2010:”Bildspråk och estetiska läroprocesser som kulturform och kunskapsform
Tid: Torsdag 27 september klockan 18.30 – 20.30
Plats: Sandlersalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr.

NOVEMBER

TRANSKULTURALITETFörskolepedagogik i dagens mångkulturella, rörliga och föränderliga samhälle
Föreläsare: ANNA BERNEMYR, Pedagogista
Vilken förskolepedagogik behövs i dagens mångkulturella, rörliga och föränderliga samhälle? Kan Transkulturalitet vara ett svar?
Tid: Tisdag 27  november, klockan 18.30 – 20.30
Plats: Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr.
Välkomna!
Anmälan till alla höstens föreläsningar skickas till:
omep.stockholm@gmail.com eller skicka ett brev till:
Maria Edlund, Lakegatan 3 13341 SALTSJÖBADEN
Ange namn, e-postadress eller telefon så vi kan nå dig om det blir fullbokat.
Deltagande: Vi hör av oss genom mejl och bekräftar.

Årsmöte i Stockholmskretsen av Svenska OMEP

hålls tisdagen den 29 januari 2013 kl. 18.30 i ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Varmt välkomna!
Hälsar Eva Ärlemalm Hagser, ordf. OMEP Stockholmskretsen
.

Program våren 2012

 Program för utskrift finns HÄR
FEBRUARI
GUNILLA DAHLBERG, professor
SUBJEKTIVITET OCH LÄRANDE SOM RELATIONELLT POTENTIALFÄLT
 
Gunilla kommer i sin föreläsning lyfta fram teoretiska perspektiv på barns lärande och subjektivitet framförallt med utgångspunkt i den franska filosofen Gilles Deleuze tankar och den franska sociologen och psykoanalytikern Felix Guattaris tänkande
Tid: 14 februari klockan 18.30 – 20.30
Plats: Zeta salen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr.
 

MARS

KVALITETSARBETE - exempel från en förskola

Tema: Mångfald i förskolan

Att arbeta med interkulturalitet
Rikard Nero och Antonio Rodriguez
Erfarenheter från Råcksta förskolor
Kritiska händelser för lärande i förskolan
Samtal utifrån arbetsmetoden kritiska händelser (Critical – incident)  utifrån projektet JämBredd - kompetenshöjande utbildningar inom jämlikhet Mälardalens högskola                            
Margareta Sandström, Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet
Tid: 27 mars klockan 18.30 – 20.30
Plats: Sandlersalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr.

APRIL

 
KVALITETSARBETE - exempel från två olika förskolor 
"Hur vet vi att vi vet det vi vet?"
Karin Danielsson och Christina Lindmark
från Förskolan Stormhatten i Tensta –Rinkeby
Tid: 10 april klockan 18.30 – 20.30
Plats: Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr.
 

MAJ

EVA WIKLUND DAHL, chefredaktör Förskoletidningen
MÄTA KVALITET?
Läroplanen 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Tid: 15 maj klockan 18.30 – 20.30
Plats: Katasalen ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr.
 
 
 

Styrelsen för Stockholmskretsen 2012

Eva Ärlemalm - Hagsér, ordförande,Järfälla 
Barbara Verholen, vice ordförande, Nacka 
Rita Malmberg, kassör, Solna
Ingrid Engdahl, Stockholm
Ulla-Britt Larsson, Vällingby 
Britt Åkesson, Lidingö
Carolina Estrella Götriksson, Grödinge
Maria Edlund, Nacka
Bibbi Tjernlund, Järfälla
Elisabet Nyléus, Stockholm
Jane Wensby, Ekerö
Anna Lagerkvist, Stockholm

Tidigare program 2011

OKTOBER:

Ingrid Engdahl, förskollärare och Fil Dr
De yngsta barnen - sociala aktörer i förskolan  
De yngsta barnen i förskolan är sociala personer som tar initiativ och är duktiga på att kommunicera. Det slår Ingrid Engdahl fast i sin avhandling i ämnet Barn och ungdomsvetenskap som lades fram under våren 2011 vid Stockholms universitet. - Mina resultat visar att även de yngsta barnen har stor social kompetens och bör mötas med respekt som personer i förskolan, säger hon. 
Bilderna från den mycket uppskattade föreläsningen kan ni hitta HÄR>>
 
Tid: 18 oktober, klockan 18.30 – 20.30 
Plats: Sandler salen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm                         

OKTOBER:

Susanne Thulin
Lärares tal och barns nyfikenhet - kommunikationer om naturvetenskapligt innehåll i förskolan  
När barn och förskollärare arbetar med naturvetenskap får barnen sällan svar på sina frågor. Istället upprepar förskollärarna frågan och låter barnen ge ett svar.Barn vill begripa världen men riskerar att bli lämnade åt ett eget planlöst meningssökande, säger Susanne Thulin, från Högskolan i Kristianstad, som disputerade i juni 2011.
 
Tid: 31 oktober klockan 18.30 – 20.30
Plats: Kata salen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
 
NOVEMBER:
Lillemor Sterner och Bodil Nilsson 
Vilka kemiska processer och fysikaliska fenomen kan barnen utforska i förskolan?
Ett av de  nya målen i den reviderade läroplanen förtydligar uppdraget inomnaturvetenskap och teknik,  och fysik och kemi lyfts fram. Lillemor Sterner och Bodil Nilsson arbetar med kurser inom dessa områden vid Stockholms universitet.
 
Tid: 14 november klockan 18.30 – 20.30
Plats: Zeta salen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm Våren 2011

JANUARI

Bodil Halvarsson Franzén, fil dr Stockholms universitet, på avhandlingen om
Barn och Etik
Tid: 25 januari 2011 klockan 18.30 – 19.45
Plats: Plats: Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Årsmöte 20.00–20.45 ingen kostnad

MARS:

Anette Hellman, fil dr Göteborgs universitet, på avhandlingen om
Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola 
Tid: 7 mars, klockan 18.30 – 20.30 
Plats: Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm 

APRIL

Lillemor Sterner, Stockholms universitet

Ett naturvetenskapligt utforskande i förskolan 

Tid: 6 april klockan 18.30 – 20.30 
Plats: Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm

MAJ

Cecilia Wallerstedt och Niklas Pramling, fil dr Göteborgs universitet;
Redskap för estetiska intryck och uttryck –
musik, poesi och dans i pedagogisk verksamhet med yngre åldrar  
Tid: 23 maj klockan 18.30 – 20.30 
Plats: Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
Välkomna!
Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande
OMEP Stockholmskretsen
Tidigare program hösten 2010

NOVEMBER

Ingrid Engdahl, Cecilia Caiman och Eva Ärlemalm-Hagsér

Förskolans arbete för en hållbar livsstil 

Tid: 25 november klockan 18.30 – 20.30 
Plats: T salen, Konradsberg, Rålambsv. 32A, Stockholms universitet.
Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr

OKTOBER:

Eva Wiklund Dahl

En reviderad läroplan för förskolan, vad innebär det? 

 Tid: 5 oktober, klockan 18.30 – 20.30
 Plats: Katasalen, ABF- HUSET, Sveavägen 41, Stockholm
 Kostnad: OMEP- medlem/student 50 kr, övriga 100 kr
Elisabeth Doverborg och Anna Kärre  
Matematik i förskolan
Tid: 27 oktober, klockan 18.30 – 20.30
Plats: f.d. Biografen Prisma, Hässelby gårds centrum.
Tag grön tunnelbane linje till Hässelby gård, gå höger vid tunnelbaneutgången, lokalen är belägen i Hässelby gård skolan.