Barns delaktighet i det fysiska rummet

Barns delaktighet i det fysiska rummet

drivs av Svenska OMEP med stöd från Allmänna arvsfonden under åren 2007 - 2010.

 

Syftet är att utveckla kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolans fysiska uterum, att tillsammans med pedagoger och barn i åldern 1-6 år studera olika strategier för barns delaktighet och att utveckla metoder för att öka barns delaktighet och inflytande.

Projektet genomförs i tre delar (Göteborg, Stockholm och Umeå). Projektets bedrivs som aktionsforskning, där enskilda förskoleavdel-ningar har getts ett stort utrymme att forma sina egna projekt, har bidragit till en stor variation i fråga om ansatser och perspektiv.
Arbetsmetoder inom projektet har varit olika former av observationer, pedagogisk handledning och fokusgrupper.

Pedagogerna har prövat olika sätt att kartlägga den fysiska miljön och hur den används med hjälp av kartor, både med egenhändigt och av arkitekt ritade kartor. De vuxna har använt optiska tekniker – film och foto – och vandringsrundor tillsammans med barnen i deras fysiska miljö. Barn i olika förskolor har också prövat dessa metoder, med resultatet att fler perspektiv och uppslag kommit fram. Genom planerade barnsamtal har barnen, med ord, kropp och i handling, berättat om gården och sina lekar, sina favoritplatser och om ställen de sällan besöker, samt hur de ser på vem som bestämmer. Barnen har genom este-tiska uttrycksformer – teckningar, målningar, konstruktioner och formande i lera – gestaltat sina tankar och önskningar om sin utemiljö.

Pedagogerna har i projektet utmanat sitt eget synsätt och arbetssätt och genom många olika reflektionsformer utvecklat strategier för att stödja barns delaktighet och inflytande.

Barns delaktighet i det fysiska rummet

Slutrapport 2009

Slutrapport 2011

Broschyr på svenska om projektet (mars 2011)

Child participation in the outdoor environment

Broschyr på engelska om projektet