AB - ESD: Hälsa

AB - ESD: HÄLSA är en viktig del i arbetet för en hållbar livvsstil

Svenska OMEP har i flera år följt arbetet mot överanvändning av antibiotika genom STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) och forskning kring samband mellan barns hälsa och utevistelser. 

Barns hälsa är en viktig del inom lärande för hållbar utveckling. Svenska OMEP deltar i ett svensk-kinesiskt projekt som handlar om att öka kunskapen om varför det inte är bra med för mycket antibiotika och riskerna med att vissa bakterier blir resistenta mot antibiotikabehandling. Världshälsoorganisationen WHO betraktar antibiotikaresistens som ett överhängande hot mot människors hälsa av samma dimension som de globala klimatförändringarna. Det är nödvändigt att på olika sätt samarbeta om att minska förskrivningen och överanvändningen av antibiotika. 

Projektet AB-ESD samordnas i Sverige av Elisabeth Mühlhäuser vid Lunds universitet och deltagare är förutom Svenska OMEP, Stiftelsen Håll Sverige Rent – Grön Flagg samt STRAMA i Skåne.

Konkret handlar det om att Svenska OMEP och Håll Sverige Rent, som driver projekten Grön Flagg, kommer att samarbeta med Green Schools i Kina för att finna bra sätt att utbilda barn, föräldrar, lärare och allmänhet om antibiotikaresistens och barnhälsofrågor. 

Efter ett projektledningsmöte i Kina i september startar arbetet med att ta fram olika sorters utbildningsmaterial.  Vi betraktar detta projekt som en priorieterad aktivitet inom ramen för dekaden om ESD. Det är en livsstilsfråga, som inte kan väljas bort. Vi vill ta fram material om hälsa som vänder sig till barn och genomsyras av ett barnperspektiv med barns egna frågor som utgångspunkter. Det handlar om empowerment - att utveckla handlingskompetens hos alla deltagare. Troligen kommer vi även att arbeta fram ett material som vänder sig till vuxna, både föräldrar och professionella som arbetar med barn. Genom det materialet vill vi öka medvetenhet om Dekaden DESD och insikten om varför AntiBiotikaResistens är ett stort växande globalt problem och därmed en del av hållbar utveckling. Genom att anbringa ett salutogent - hälsofrämjande perspektiv – hoppas vi kunna medverka till att AB-användningen blir mer korrekt - cure with care -  och att överförskrivningen stoppas-

Är du intresserad av att delta i detta projekt?

Det kan både handla om att delta i arbetet md att ta fram utbildningsmaterialen eller att arbeta med materialen med barn och föräldrar i din förskola eller skola. Kontakta Svenska OMEPs projektledare Eva Ahlin, Storgatan 2, 411 24 Göteborg. Hon är också kassör i Svenska OMEP och du kan skicka e-post till henne via startsidan på vår hemsida www.omep.org.se

Seminarier om projektet i Malmö den 6 februari 2012, se programmet HÄR >>

Mer om STRAMA finns på länken www.strama.se