Digital föreläsning under våren i samtliga kretsar

24 jan 2021

Våren 2021 i Göteborgskretsen


Torsdagen den 18 mars 2021, kl. 17.30 – 19.00, föreläser Annika Åkerblom. Annika arbetar som lektor och forskare på Göteborgs universitet och har i sin forskning alltid haft ett stort intresse för språk och språkande, vad språk kan vara och göra. Men också vilken roll språket spelar i kunskapsbildning och barns meningsskapande processer. Annika har intresserat sig för barns språkande i förskola med stor språklig mångfald utifrån transspråkande som teoretisk utgångspunkt.


Under föreläsningen kommer Annika Åkerblom att tala om vad transspråkande innebär i teori och praktik. Hon kommer också att berätta om ett utvecklingsprojekt som genomfördes i Malmö på en förskoleavdelning där inget av barnen hade svenska som modersmål. Utvecklingsprojektet gick ut på att tillsammans med förskolans pedagoger reflektera över avdelningens språkliga praktiker och utveckla ett transspråkande förhållningssätt.

Föreläsningen sker digitalt och avslutas med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och diskussion med deltagarna.

TISDAG 11 MAJ kl 17:30 - 19:00
HETERONORMATIVITET, BARNDOM OCH FÖRSKOLA med Lena Sotevik

I sin föreläsning diskuterar Lena sexualitet och barndom med utgångspunkt i förskolans praktik och policy. Hur upprepar barn och vuxna i förskolan normer om sexualitet, familj, relationer och kärlek? Hur kan förskolan vara en plats där begränsande normer utmanas? Å ena sidan finns ett ökat intresse av att barn ska ta del av mindre normativa ideal och representationer, vilket visar sig i att normkritik efterfrågas inom förskolan och barnkultur. Å andra sidan finns föreställningar om det oskyldiga och ovetande barnet som behöver skyddas från sexualitet i allmänhet och queerhet i synnerhet. Presentationen tar avstamp i dessa motstridiga diskurser om vad som är lämpligt och önskvärt för barn och visar på de olika sätt detta tar sig uttryck i en samtida kontext.

Lena Sotevik doktorerar i Barn- och Ungdomsvetenskap i februari 2021 med avhandlingen Barbiebröllop & Homohundar - Barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer. Lena arbetar vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet. Hon har en bakgrund inom genusvetenskap och som barnskötare inom förskolan. Anmäl dig till denna föreläsning senast 6 maj!

Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i. Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser (max fem).

VARMT VÄLKOMMEN!

FÖRELÄSNINGARNA ÄGER RUM PÅ ZOOM OCH DU FÅR LÄNKEN NÄR DU ANMÄLER DIG. Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com 


Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i.
Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas.
Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser 


VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

Stockolmskretsens föreläsningar våren 2021


World special days
Projektansvariga berättar om OMEP:s projekt där syftet är att
sprida information om specifika dagar som är inrättade för att
påminna om specifika bemärkelsedagar med barns hälsa och
välbefinnande i fokus.
Tid: torsdagen den 18 februari 2021 kl. 18.00-18.30
Plats: Digital föreläsning
Anmälan senast den 12 februari till omep.stockholm@gmail.com


Att börja förskolan
Gunilla Niss föreläser om vikten att skapa en trygg start i förskolan
utifrån hennes bok Att börja förskolan. En trygg inskolning och
goda relationer är betydelsefullt för ett bra samarbete mellan
förskola och vårdnadshavare.
Tid: torsdagen den 15 april 2021 kl. 18.00-19.00
Plats: Digital föreläsning

Kostnad 100 kr
Anmälan senast den 12 april till omep.stockholm@gmail.com

 

Skånekretsens program våren 2021


Torsdagen den 25 mars
From warfare to welfare
Lena Bäckström


Tisdagen den 4 maj
Allt är för barnens bästa Livsberättelser om det betydelsefulla i möten
Ingmarie Bengtsson


Individuell inbjudan skickas ut
senare.

Visa alla »