ESD - i praktiken

Arbetar du med lärande för hållbar utveckling?

Svenska OMEP har beslutat delta i OMEPs internationella projekt om lärande för hållbar utveckling. Under förra året genomfördes inom projektets ram barnsamtal kring OMEPs kongresslogga. Det visade sig vara en mycket bra metod för att få med barnens tankar och idéer kring hållbar utveckling.

Under 2011 leddes projektet av Svenska OMEPs projektledare Anette Hellman, Pedagogen GU, Box 300, 405 30 Göteborg. Sex förskolor skickade in rapporter från sitt arbete. Svenska OMEP har samlat erfarenheterna i en skrift. 

Boken finns i sin helhet som pdf-fil (klicka på boken) och kan även köpas för 50 kr styck + porto.  Beställningar görs genom att skicka e-post till ordföranden (klicka på länk i rutan till höger).  

                                

 

I samband med 2012 års årsmöet i Svenska arrangerades en konferens i Maklmö den 6 februari.

Arrangörer: Svenska Unescorådet, Svenska OMEP, Malmö högskola och RCE Skåne

En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild. Lärande för hållbar utveckling kräver ett helhetstänkande för att kunna förstå samband. Hur förmedlar vi det till våra barn och elever och hur ger vi våra barn hopp och framtidstro?

                         

                      Avslutningsord 6 februari i Malmö

                                 Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP

Det börjar från början …

Förskolan är första ledet i utbildningssystemet och därmed startpunkt för att lära sig om en hållbar livsstil. Vi som arbetar professionellt med barn har ett särskilt ansvar med tanke på att i förskolan och skolan nås alla barn.

OMEP:s internationella projekt som drivs i 35 länder visar att även ganska unga barn redan har kunskap och tankar om hur jorden mår.  Forskning visar att levnadsmönster och vanor grundläggs tidigt. Därför har det stor betydelse vilket innehåll vi väljer att tillsammans med barnen uppmärksamma och utforska.  

Barn har rätt till inflytande i frågor som berör deras liv. Och eftersom barn har sina liv framför sig är det särskilt viktigt att de är delaktiga och får inflytande över frågor om framtiden. De flesta uppfinningar som bygger på nytänkande görs av unga människor, innan de fyller 25 år!

Läroplanerna för förskolan och skolan ger ett tydligt uppdrag till personalen. Så här står det i

Förskolans läroplan, Lpfö:

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (s. 4).

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (s.7).

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö och ….
- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (s. 8 och 10).

I skolans läroplan, Lgr 11, skriver regeringen i första kapitlet:

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (s. 9)

Mål för hållbar utveckling har skrivits in i läroplanen, dels allmänt (s. 14):

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om:
- samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
- förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling och
- förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Läroplanen Lgr 11 innehåller även i kapitel tre mål för hållbar utveckling att uppnå i flera av skolans ämnen:
Hem- och konsumentkunskap , Biologi , Etik, Fysik, Geografi, Kemi, Miljö och hållbarhet, Natur och samhälle, Slöjd och Teknik.

Seminarierna under konferensen i Malmö har visat att även små barn är intresserade och kompetenta, med förmågor att vrida vardagen mot en mer hållbar utveckling. Men det sker inte av sig själv. Det behövs kunniga vuxna som kan utmana, stödja och fånga upp barnens lärande och agerande om och för en hållbar utveckling.

Svenska OMEP arbetar för att vrida perspektivet mot hållbar utveckling i all verksamhet, som ett led i arbetet inom UNESCOs dekad 2005-2014 och för att bidra till att FN:s Millenniemål kan genomföras, kanske särskilt målen Education for all och om Bans hälsa.

Välkommen med i Svenska OMEP:s arbete!

 

Projektets del två inriktas mot projekt som handlar om att barn och pedagoger tillsammans vrider verksamheten i sin förskola mot en mer hållbar livsstil. Till vår inspiration och hjälp finns en ny logga och sju ledord som börjar på RE – ÅTER.

 Logga ligg

Deltagande förskolor väljer själva vilka ord de vill utgå från. Dessa RE- ord beskrevs första gången av Brundtlandkommissionen, 1987, och har nu vidareutvecklats inom OMEP. Tillsammans omfattar de tre perspektiv som utmärker hållbar utveckling; Respect, Reflect och Rethink relaterar till sociala och kulturella dimensioner, Reuse och Reduce lyfter fram miljömässiga frågeställningar och Recycle och Redistribute synliggör ekonomiska konsekvenser.

Barn, förskolepedagoger och föräldrar väljer tillsammans hur ni vill lägga upp projektet utifrån vad som lyfts fram i er förskola och vad som är genomförbart i er vardag. En första fråga att prata med barn och föräldrar om, liksom inom personalgruppen, är Finns det något här i vår förskola som inte är hållbart, som du tycker vi skulle ändra på? Hur kan vi göra det tillsammans?

 

Report 2011 from OMEP Sweden to International OMEP

 

logga stå