Barnombusmannens årsrapport 2020

26 mar 2020

Barnombudsmannens årsrapport 2020: Dom tror att dom vet bättre – Barnet som
rättighetsbärare, överlämnades till regeringen den 25 mars.

Läs mer här

Den första januari 2020 blev barnkonventionen lag, en viktig milstolpe i Sveriges arbete för barns rättigheter. I deras årsrapport undersöker de synen på barnet som rättighetsbärare. De har samtalat med barn, gjort en attitydundersökning bland allmänheten och granskat hur domstolar och utredningar använder ett barnrättsbaserat synsätt. De tar avstamp i den faktiska situationen i Sverige strax innan lagen trädde i kraft för att se vilka åtgärder och förändringar som krävs nu.


Det återstår fortfarande ett stort arbete för att barn ska ses som
fullvärdiga rättighetsbärare och i rapporten lämnar vi förslag på
hur barnets rättigheter kan stärkas så att intentionen med
barnkonventionen blir verklighet.

Läs hela rapporten här:

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/arsrapport-2020.pdf

Visa alla »