OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling i förskolan

20 aug 2016

OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling i förskolan (ERS-SDEC) kan användas av enskild förskolepersonal eller grupper inom förskolan för att granska arbetet med hållbar utveckling. Bedömningsskalan kan hjälpa och stödja förskolepersonal och enhetschefer att prioritera vad man behöver utveckla och hur detta kan göras i förhållande till lärande för hållbar utveckling i förskolan.

Liksom i andra skattningsskalor, identifierar OMEP:s bedömningsskala både läroplan (innehållet) och pedagogiska angreppssätt (didaktiken). Det kräver att den som gör skattningarna också reflekterar och dokumenterar, underlag som kan bidra till analys.

Instrument av detta slag kan användas både som stöd för självbedömning, på en förskoleavdelning, på en hel förskola eller/och granskning av en hel kommuns förskolor och deras arbete med lärande för hållbar utveckling eller som forskningsinstrument. Mest påtagligt, ger den möjligheter att kunna identifiera områden som man vill vidareutveckla inom lärande för hållbar utveckling i förskolan och även visa på utveckling och framsteg. Skalan indikatorer är skattade från 1 till 7 med 1 = otillräcklig, 3 = minimal 5 = bra och 7 = utmärkt.

 

Läs mer om indikatorerna här

Introduktion till skalan

Bedömningsblankett

 

Under hösten utkommer förlaget Springer med en bok som presenterar lärande för hållbar utveckling relevans för utbildning (ECCE) från födseln till skolan. Boken lyfter fram hur skalan har utvecklats och hur den ser ut och används i olika länder som ingick i studien.

 

Bokens titel är:

Siraj-Blatchford, J., Mogharreban, C., & Park, E. (Eds). (In press). Developing a Research Programme for Education for Sustainable Development in Early Childhood (ESDEC).

Dortreched: Springer.

Har du några frågor eller funderingar om bedömningsskalan kan du maila till:

Eva Ärlemalm Hagséer, eva.arlemalm-hagser@mdh.se

Ingrid Pramling Samuelsson, ingrid.pramling@ped.gu.se>

Jonna Larsson, jonna.larsson@ped.gu.se

Visa alla »