Ny föreläsning i Göteborg i November med Airi Bigsten

16 okt 2015

Fostran i förskolan

I läroplanen står det att ”omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 2011, s. 9). Vad det innebär lämnas över till personalen själva att tolka. Fokus i föreliggande föreläsning är fostran så som den kommer till uttryck i pedagogernas resonemang om det egna handlandet då de fostrar barn. Dagligen interagerar varje pedagog ett otal gånger med varje barn. Varje möte är unikt och det går inte i förväg säga hur man kommer att bemöta barnet. Pedagoger balanserar hela tiden mellan olika handlingsalternativ. Handlingsalternativen kan till exempel handla om vems behov som ska prioriteras, det enskilda barnets eller gruppens? Görs prioriteringarna på någon annans bekostnad eller inte?

Läs mer här

Visa alla »