Historik

OMEPs historia

UNESCO-anknytning
Efter andra världskriget ledde ett starkt humanitärt intresse hos en grupp kvinnor till ett försök att engagera fler som ville arbeta för barns välfärd. Lady Allen of Hurtwood från England och Alva Myrdal från Sverige presenterade 1946 tillsammans med andra intresserade från Frankrike, Danmark och Norge ett förslag till en världsorganisation som skulle knytas till UNESCO i Paris.

Alva

Alva Myrdal den första världspresidenten

Förslaget mottogs mycket positivt och resulterade i en världskonferens i Prag 1948 om "Småbarns uppväxt och utveckling". Representanter från 17 länder i 5 världsdelar samlades och grundade Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire (OMEP). Alva Myrdal blev dess första världspresident. OMEP var och är en politiskt oberoende organisation med syfte att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa. Ett av målen är att informera om och arbeta för att förbättra barns rättigheter och livsvillkor. OMEP har deltagit aktivt i att ta fram och implementera FN- konventionen om barnets rättigheter. OMEP finns idag i drygt 60 länder. VärldsOMEP har konferens varje år. De senaste konferenserna har anordnats i Korea, 2016, Kroatien, 2017 och 2018 Prag, då OMEP också firade 70-årsjubileum. 2019-års världskonferens står Panama som värd för.
Världskongress hålls numera vart tredje år. 

IPS

Ingrid Pramling Samuelsson

2007-2013 var professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg, världspresident. Hon valde Lärande för hållbar utveckling och arbete för de yngsta barnen, 0-3 år, som focus för OMEPs verksamhet.