Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Göteborgskretsen 2021

Ordförande 

Bibi Karlsson, Göteborg 

Ordinarie ledamöter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Annika Hellberg, Lerum

Ulla Jivegård, Göteborg

Lise-Lotte Fjäll, Uddevalla

Erica Strand, Uddevalla

Suppleanter:

Airi Bigsten, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg

Emelie Stavholm, Göteborg

Elin Sarbring, Uddevalla

Revisor:

Elisabet Doverborg

Skicka mail: omep.goteborg@gmail.com

Årsmöte i Göteborgskretsen Torsdagen den 11 februari 2021

TID: kl 17.30-19.00. Under mötet kommer Anette Hellman att berätta om sitt spännande arbete i Indonesien.
Individuell inbjudan med länk skickas utsenare.

Vårens föreläsningar 2021 i Göteborgskretsen

Båda föreläsningarna är ca en timma långa och följs av 30 minuters diskussion.
Hur du anmäler dig hittar du längre ner på sidan.


Torsdagen den 18 mars 2021, kl. 17.30 – 19.00, föreläser Annika Åkerblom. Annika arbetar som lektor och forskare på Göteborgs universitet och har i sin forskning alltid haft ett stort intresse för språk och språkande, vad språk kan vara och göra. Men också vilken roll språket spelar i kunskapsbildning och barns meningsskapande processer. Annika har intresserat sig för barns språkande i förskola med stor språklig mångfald utifrån transspråkande som teoretisk utgångspunkt. Under föreläsningen kommer Annika Åkerblom att tala om vad transspråkande innebär i teori och praktik. Hon kommer också att berätta om ett utvecklingsprojekt som genomfördes i Malmö på en förskoleavdelning där inget av barnen hade svenska som modersmål. Utvecklingsprojektet gick ut på att tillsammans med förskolans pedagoger reflektera över avdelningens språkliga praktiker och utveckla ett transspråkande förhållningssätt. Föreläsningen sker digitalt och avslutas med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och diskussion med deltagarna.

Power point som användes i förelsäning

Tisdagen den 11 maj kl 17:30 - 19:00

Heteronormativitet, barndom och förskola, Lena Sotevik.

I sin föreläsning diskuterar Lena sexualitet och barndom med utgångspunkt i förskolans praktik och policy.Hur upprepar barn och vuxna i förskolan normer om sexualitet, familj, relationer och kärlek? Hur kan förskolan vara en plats där begränsande normer utmanas? Å ena sidan finns ett ökat intresse av att barn ska ta del av mindre normativa ideal och representationer, vilket visar sig i att normkritik efterfrågas inom förskolan och barnkultur. Å andra sidan finns föreställningar om det oskyldiga och ovetande barnet som behöver skyddas från sexualitet i allmänhet och queerhet i synnerhet. Presentationen tar avstamp i dessa motstridiga diskurser om vad som är lämpligt och önskvärt för barn och visar på de olika sätt detta tar sig uttryck i en samtida kontext.

Lena Sotevik doktorerar i Barn- och Ungdomsvetenskap i februari 2021 med avhandlingen Barbiebröllop & Homohundar - Barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer. Lena arbetar vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet. Hon har en bakgrund inom genusvetenskap och som barnskötare inom förskolan. Anmäl dig till denna föreläsning senast 6 maj!

FÖRELÄSNINGARNA ÄGER RUM PÅ ZOOM OCH DU FÅR LÄNKEN NÄR DU ANMÄLER DIG. Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com 


Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i.
Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas.
Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser 


VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!