Forskning/artiklar

Artikel som berör covid-19

En ny artikel av Ingrid Pramling, Judith T. Wagner och  Elin Eriksen Ødegaard.

The Coronavirus Pandemic and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United States:
OMEP Policy Forum

Early Childhood Education for Sustainability: A Driver for Quality

Ingrid Pramling Samuelsson, MInyi Li och Aihua Hu

Hämta artikel här

Mellan det globala och lokala
– förskollärarstudenters meningsskapande
om undervisning för hållbarhet i förskolan

Jonna Larsson och Eva Ärlemalm Hagser har skrivit en artikel om hur  förskollärarstudenter förstår och hanterar undervisning för hållbarhet. Studien utgår från en kritisk teoretisk ansats och dess metod är kritisk textanalys. Det empiriska underlaget utgörs av nitton essäer skrivna av förskollärarstudenter. I resultatet framträder två skilda undervisningsstrategier; ett sammanhållet och ett fragmentariskt.

Hämta artikel här

Avhandling om hållbarhet

Farhana Borgs doktorasavhandling om hållbarhet heter "Caring for people and the planet - preschool children´s knowledge and practices of sustainability". Farhan skriver att det övergripande syftet med hennes studie är "att öka kunskapen om förskolebarns lärande för hållbarhet i Sverige. Studien har undersökt förskolebarns egenrapporterande kunskaper och praktiska färdigheter vad gäller miljömässiga, sociala och ekonomiska apekter av hållbar utveckling. Studien har också undersökt samband mellan förskole- och hemrelaterade faktorer och barns kunskaper och praktiska färdigheter vad gäller hållbarhet. Bland annat har relationen ekocertifiering studeras samt vilka källor till den egna kunskapen barnen uppger".

Hämta avhandling här

Artikel om "How to Educate Children for Sustainable Learning and for a Sustainable World"

Här är en ny artikel om hållbarhet "How to Educate Children for Sustainable Learning and for a Sustainable World" skriven av Ingrid Pramling Samuelsson och Eunhye Park.

Hämta artikel här

Artikel om "Transforming Early Childhood Systems for Future Generations"

Här är en artikel skriven av skriven av Ingrid Pramling Samuelsson och Eunhye Park.

Hämta artikel här