ESD Rating scale

OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling i förskolan (ERS-SDEC) kan användas av enskild förskolepersonal eller grupper inom förskolan för att granska arbetet med hållbar utveckling. Bedömningsskalan kan hjälpa och stödja förskolepersonal och enhetschefer att prioritera vad man behöver utveckla och hur detta kan göras i förhållande till lärande för hållbar utveckling i förskolan.

Liksom i andra skattningsskalor, identifierar OMEP:s bedömningsskala både läroplan (innehållet) och pedagogiska angreppssätt (didaktiken). Det kräver att den som gör skattningarna också reflekterar och dokumenterar, underlag som kan bidra till analys.

Instrument av detta slag kan användas både som stöd för självbedömning, på en förskoleavdelning, på en hel förskola eller/och granskning av en hel kommuns förskolor och deras arbete med lärande för hållbar utveckling eller som forskningsinstrument. Mest påtagligt, ger den möjligheter att kunna identifiera områden som man vill vidareutveckla inom lärande för hållbar utveckling i förskolan och även visa på utveckling och framsteg. Skalan indikatorer är skattade från 1 till 7 med 1 = otillräcklig, 3 = minimal 5 = bra och 7 = utmärkt.

Projekt: OMEP:s skala för hållbarhet i förskolan

 

OMEP:s skala för hållbarhet har utvecklats inom ramen för ett internationellt projekt 2011–2014 som samlat tio länder, Chile, Kina, Kenya, Korea, Norge, Portugal, Sverige, Turkiet, England och USA. Syftet med projektet var att utveckla verktyg för förskolans arbete med hållbarhet och bygga kulturer av hållbarhet. Skalan är översatt till flera språk, se www.worldomep.org.

 

Idag används skalan oftast som ett igångsättningsstöd för arbetslag som vill identifiera framgångar och problemområden inom förskolan, samt som ett stöd för intern utvärdering. Skalan används också som ett gemensamt underlag i forskningsprojekt.

Primärt är skalan inte tänkt att användas för jämförelser mellan olika förskolor eller som ett kvalitetsmätningsinstrument. Vi ser snarare skalan som en hjälp för att bygga en gemensam förståelse för en kultur för hållbarhet för barn och vuxna i förskolan. Skalan ger personal och ledning möjlighet att identifiera områden där insatser behövs för hållbarhet. Skalan kan också fungera som en dokumentation av utveckling och framsteg.

 

OMEP:s skala som ett instrument för utvärdering och kvalitetsutveckling.

Forskning med hjälp av OMEP:s hållbarhetsskala har visat fördelar med att använda ett sådant verktyg (Siraj-Blatchford, m.fl., 2016, s.18):

 

  • Den sammanför arbetslag I förskolan och bidrar med ett gemensamt språk för diskussioner och utveckling
  • Den bevakar utveckling och skälen därtill
  • Den synliggör enligt vilka kriterier förskolan utmanas att utvecklas
  • Den har minimerat behovet av att skriva

 

OMEP:s skala passar väl för självvärdering och för intern utvärdering. Skalan och skattningsformulären inkluderar observationer, skattningar, reflektioner, diskussioner och handlingsplaner. Den kan användas som ett hjälpmedel för utveckling där arbetslag och rektor regelbundet reflekterar och fokuserar arbete med barn i deras omgivning för att göra en skillnad, en transformativ förändring. Ett ytterligare syfte med skalan blir därmed att på ett enkelt sätt bidra till utvärderingen av utbildningen.

 

OMEP:s skala för hållbarhet knyter an både till innehåll och läroplan och till förhållningssättet inom förskolepedagogiken. Varje förskola kan finna sitt eget sätt att använda skalan. Skattningsformulären innehåller delar för individuellt arbete och för

arbetslagets gemensamma arbete, med utrymme för målsättning, handlingsplaner, anteckningar och reflektioner.

 

 

Projektledare i Sverige är Eva Ärlemalm-Hagsér (eva.arlemalm-hagser@mdh.se) och Laila Gustavsson (laila.gustavsson@hkr.se .

 

OMEP skala för hållbarhet, Juli 2020

Introduktion till skalan

Bedömningsblankett

Webinar series  

Under hösten utkommer förlaget Springer med en bok som presenterar lärande för hållbar utveckling relevans för utbildning (ECCE) från födseln till skolan. Boken lyfter fram hur skalan har utvecklats och hur den ser ut och används i olika länder som ingick i studien.

 

Bokens titel är:

Siraj-Blatchford, J., Mogharreban, C., & Park, E. (Eds). (In press). Developing a Research Programme for Education for Sustainable Development in Early Childhood (ESDEC). Dortreched: Springer.

Har du några frågor eller funderingar om bedömningsskalan kan du maila till:

Eva Ärlemalm Hagséer, eva.arlemalm-hagser@mdh.se

Ingrid Pramling Samuelsson, ingrid.pramling@ped.gu.se>

Jonna Larsson, jonna.larsson@ped.gu.se