Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet- erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor

Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet- erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor


I detta projekt använder några I Ur och Skur-förskolor OMEP:s skala för hållbarhet med syfte att systematiskt utveckla sitt arbete med utbildning för hållbarhet. OMEP:s skala för hållbarhet knyter an till förskolans läroplan, till förhållningssättet inom förskolepedagogiken och till aktuell forskning inom området förskola och hållbarhet, och därför passar den väl för självvärdering och för intern utvärdering. Forskning har visat fördelar med att använda ett sådant verktyg (se Larsson & Pramling Samuelsson, 2019; Siraj-Blatchford, m.fl., 2016).


I detta projekt Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet - erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor arbetar den deltagande förskolepersonalen med att först i juni 2020 individuellt läsa indikatorerna i skalans tre områden: den sociala och kulturella dimensionen, ekonomiska dimensionen och ekologiska-miljömässiga dimensionen (den politiska dimensionen, som syftar till ökad handlingskompetens och handlingsberedskap, är inbyggd i skalans kriterier). De olika indikatorerna representerar kvalitativa skillnader i riktning mot kulturer av hållbarhet: 1. Otillräckligt, 3. Minimum, 5. God och 7. Utmärkt. Förskolepersonalen gör därefter en skattning i skattningsformuläret med hjälp av siffrorna 1–7. Vidare skriver varje person ner sina tankar och idéer i formuläret om sådant som skulle kunna utvecklas i förskolans arbete med hållbar utveckling i kolumnen Idéer för arbetet i skattningsformuläret. I nästa steg i augusti 2020 möts arbetslagen och var och en delar med sig av de individuella skattningarna. Diskussioner och reflektioner är viktiga i denna fas. I nästa steg i augusti kommer barnen och all personal att utarbeta en handlingsplan tillsammans. Efter detta kommer en period från augusti till november för genomförande av det som planerats där processen dokumenteras med text och bild. I det avslutande steget för detta projekt analyseras och utvärderas i november 2020 vad som genomförts utifrån det som planerats i handlingsplanen och deltagarna beskriver den utveckling som skett under projektperioden.


Projektperiod: 2020-04-01-2020-12-31
Deltagande förskolor: Ett antal I Ur och Skur-förskolor
Deltagande forskare: Dr. Laila Gustavsson, Högskolan i Kristianstad
Prof. Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens högskola


Ett utvecklings- och forskningsprojekt i samarbete mellan I Ur och Skur-förskolor, Mälardalens högskola, Högskolan Kristianstad och Svenska OMEP 2020.